Vedtægter

Vedtægter for PLAN Bi

Vedtaget af generalforsamlingen 22. september (stiftende generalforsamling).

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Plan Bi. Foreningen har hovedsæde i København.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens mål er at bevare og værne om Danmarks bestand af vilde bier og medvirke til at sikre vilde bier bedst mulige betingelser.
Stk. 2. Foreningen vil virke til gavn for Danmarks vilde bier ved at sikre de vilde bier bedst mulige betingelser. Derfor arbejder foreningen bl.a. med følgende områder:
Lokale aftaler
Gennem lokalaftaler mellem landmænd, kommuner, private virksomheder og organisationer om i den daglige drift at tilgodese de vilde bier og deres levebetingelser mest og bedst muligt.
Naturbeskyttelse
Foreningen arbejder for at sikre en mangfoldig bestand af vilde bier. I 2016 er der registreret 286 arter af vilde bier I Danmark, og foreningen arbejder for at sikre en bæredygtig og levedygtig bestand af alle 286 arter. Foreningen vil arbejde på påvirkning af lovgivning, lokalplaner og jordbrugsplaner for at bevare, pleje og genoprette levesteder for såvel vilde bier som de planter, de er afhængige af.
Miljøbeskyttelse
Foreningen arbejder for, at produktion, forbrug, transport, affaldshåndtering og andre aktiviteter foregår på en måde, der tager størst muligt hensyn til den danske bestand af vilde bier.
Planlægning
Foreningen arbejder for, at planlægningen på det lokale, regionale og nationale plan i videst muligt omfang tager hensyn til bestanden af vilde bier og biernes levevilkår.
Lovgivning
Foreningen arbejder for, at den natur- og miljørelaterede lovgivning aktivt forholder sig til Danmarks bestand af vilde bier og deres betydning for fødevareforsyning og –sikkerhed.
Oplysning og uddannelse Foreningen vil arbejde for at udbrede kendskabet til de vilde biers afgørende betydning for en bæredygtig fødevareproduktion, globalt såvel som lokalt, blandt andet gennem samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner, medier, myndigheder, organisationer og fonde. Private, offentlige, medier og NGO´er.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer optages enkeltpersoner, selskaber, organisationer, institutioner m.fl.
Stk. 2. Kun personlige medlemmer kan indvælges i foreningens organisatoriske enheder.
Stk. 3. Hver lokalaftale giver ret til én stemme ved generalforsamlingen. Der kan tegnes husstandsmedlemskab for andre medlemmer af husstanden, som ønsker stemmeret. Betalende støttemedlemmer har en stemme/husstand. Bestyrelsen skal være støttemedlemmer, og har dermed hver en stemme.

§ 4. Indtægter

Stk. 1. Private støttemedlemmer betaler 500,- per år.
Stk. 2. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Stk. 3. Til lokalaftalerne betaler hver deltager 6.000,-/10.000 per år – alt efter om deltageren også gør noget fysisk for bierne. Om en deltager kan opnå rabat, afgøres af ledelsen i lokalaftalen.
Stk. 4. Hver lokalaftale betaler 10 % af sine deltagergebyrer til overbygningen.
Stk. 5. Overbygningens indtægter dækkes ved, årlige indtægter fra lokalaftalerne, frivillige bidrag, fondsstøtte, sponsoraftaler samt arv og gaver.
Som medlemmer optages enkeltpersoner, selskaber, organisationer, institutioner m.fl.

§ 5. Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
Stk. 2. Udskrivninger fra PLAN Bis hovedkonto kræver godkendelse af begge.
Stk. 3. På et senere tidspunkt oprettes en dag-til-dag-konto med tilhørende mobilepay/kreditkort, fra hvilken betalinger kan foretages af den til den tid udpegede daglige administrator.

§ 6. Organisation

Stk. 1. Foreningen virker gennem bestyrelsen, sekretariat og diverse, lokale PLAN Bi-aftaler.
Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 7. Generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Den skal varetage følgende:
1. Træffe overordnede foreningspolitiske beslutninger.
2. Vedtage foreningens aktivitetsplan med dertil hørende budget efter indstilling fra bestyrelsen.
3. Godkende årsregnskab efter indstilling fra bestyrelsen.
4. Vælge to revisorer på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
5. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger kasserer, formand og næstformand fra sin midte.
6. Vedtage ændringer af vedtægter og forretningsordener.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt.
Stk. 3. Tid og sted for ordinære generalforsamlinger meddeles af sekretariatet senest fire uger før mødet.
Dagsorden for ordinære generalforsamlinger udarbejdes af bestyrelsen.
Dagsordensforslag og meddelelse om opstilling af kandidater skal være bestyrelsen eller sekretariatet i hænde senest fire uger før mødet. Dagsorden skal udsendes senest 2 uger før mødet.
Beslutninger kan kun tages om emner, der har været anført på den udsendte dagsorden.
Stk. 4. Hvis mindst 100 medlemmer eller et flertal af bestyrelsens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom, med angivelse af dagsorden, skal formanden foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel.
I perioder mellem generalforsamlinger kan bestyrelsen, hvis det finder det nødvendigt, udsende sager til skriftlig afstemning i foreningen.

§ 8. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består som minimum af en formand, en næstformand, en kasserer.

§ 9. Formand, næstformand og kasserer

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en formand, en næstformand og en kasserer. Valget gælder for ét år ad gangen.
Stk. 3. Formanden er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Næstformanden er formandens stedfortræder.
Formanden, og i dennes fravær næstformanden, har følgende hovedopgaver/kompetencer:
1. Tjene foreningens hovedformål om at bevare og værne om Danmarks bestand af vilde bier og medvirke til at sikre vilde bier bedst mulige betingelser.
2. Repræsentere foreningen udadtil.
3. Lede arbejdet i bestyrelsen, herunder udarbejde dagsorden til bestyrelsens møder.
4. Træffe beslutning i væsentlige, uopsættelige sager.
5. Aflægge beretning til generalforsamlingen.

§ 10. Sekretariat

Bestyrelsen ansætter/afskediger personale til under ansvar over for bestyrelsen at varetage den daglige administration af foreningen.

§ 11. Regnskab og budget

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Forud for hvert regnskabsår udarbejdes et budget og en dertil hørende aktivitetsplan, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Under forløbet af et regnskabsår kan bestyrelsen foretage nødvendige ændringer af budgettet.
Stk. 3. Efter udløbet af kalenderåret udarbejdes årsregnskab og balance samt status for overholdelse af den til årsregnskabet hørende aktivitetsplan.
Årsregnskabet skal revideres af de på generalforsamlingen valgt to revisorer.

Årsregnskab, balance og status for aktivitetsplan behandles i hovedbestyrelsen med henblik på indstilling til generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 4. Foreningens godkendte årsregnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 12. Vedtægtsændring

Stk. 1. Forslag til ændring af vedtægterne kan forelægges enhver generalforsamling.

Stk. 2. Til vedtagelse kræves et flertal på 3/4 af stemmerne. Godkender et flertal på generalforsamlingen et ændringsforslag, uden at ovennævnte krav er opfyldt, udgår sagen til ny behandling på en efterfølgende generalforsamling, hvor det kan vedtages med almindeligt flertal.

§ 13. Opløsning

Stk. 1. Forslag til foreningens opløsning skal vedtages af mindst 5/6 af samtlige medlemmer af generalforsamlingen. Formanden og næstformanden kan i enighed kræve, at et sådant forslag skal forelægges ved en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 1 år og tidligst 3 måneder efter vedtagelsen.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler enten tilfalde det ministerium, hvorunder naturfredningen henhører, en fond eller en beslægtet forening med tilsvarende formål jvf. § 2.

 

Jægerspris november 2016