PLAN Bi stiller Borgerforslag – VILD NATUR, TAK.

VI HAR KUN 5% OFFENTLIGE NATUROMRÅDER I DANMARK – VI VIL HAVE DEM RESERVERET TIL VILDE DYR OG NATUR!

 

SKRIV UNDER PÅ BORGERFORSLAGET:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02468

Vi har til den 29. september til at samle 50.000 natur-interesserede danskere, men mange har særinteresser.
Både biavlere, fåreavlere, kødproducenter, lumber Jacks, jægere og fiskere kan risikere at miste nogle privilegier, hvis vi sætter biodiversitets-forskere til at bestemme i vores naturområder…men vi sætter jo heller ikke en murer til at køre tog, vel?

Det er da kun ret og rimeligt, at vi på bare 5% af vores areal lader dem der har FORSTAND på vild natur, få noget at skulle have sagt.

MAD OG PLADS til VILDE DYR OG PLANTER, NU – IKKE OM 40-50 ÅR!

 

BORGERFORSLAG:

VILD NATUR, TAK

Vi ønsker, at NATUR og BIODIVERSITET skal have førsteprioritet i STATENS NATUROMRÅDER.

Vilde dyr og vilde planter skal have førsteret til føde og plads i de ca. 5% af det danske land, der er udlagt til NATUR, og som er ejet af det offentlige – altså os allesammen.

 

Internationalt har Danmark lovet, at vi vil frede 17% af vores areal til naturen (I Aichimålet fra COP-mødet i Nagoya), men vi kan altså kun snige os op på 5%.

Og i disse 5% har en masse aktører snablen nede i naturens madkasse – det kan ikke fortsætte!

 

Derfor foreslår vi, at Folketinget behandler vores forslag om at reservere offentlige naturområder til VILD NATUR.

Private/offentlige aktører får kun adgang til produktion på arealerne, hvis deres aktivitet sker for NATUREN og BIODIVERSITETENS SKYLD.

Det vil sige: Tømmerhugst, indsamling af materialer (mos, juletræer, brænde, planter, svampe osv), fodring af avlsdyr (får, geder, køer, heste, honningbier osv.), jagt, fiskeri osv. kun vil blive tilladt, hvis det først er godkendt af et nævn, hvori der også sidder deciderede biodiversitets-forskere.

 

Vi må kunne afgive 5% af vores areal til ægte, dansk NATUR!

 

De officielle bemærkninger til Borgerforslaget:

Initiativtager til Borgerforslaget er naturorganisationen https://planbi.dk/

Vi synes, at BIODIVERSITETEN er blevet den lille mellem KLIMA og MILJØ.
Urørt skov om 40-50 år er altså bare ikke godt nok, når de nyeste studier tyder på, at insektmassen falder med 2,5% om året.
En “grøn dagsorden” må ikke glemme et rigt dyre- og planteliv.
Insekter er en del af næsten alle naturlige fødekæder, så det falder os naturligt at kræve, at vi giver vilde dyr og planter førsteprioritet enkelte steder – som minimum i de områder, vi har udpeget til NATUR.

En kamp for en mere varieret og vild bestand af insekter vil gavne mange andre dyrearter op gennem fødekæderne – fugle, fisk, padder og krybdyr.
Og en kamp for mere biodiversitet vil per automatik gavne både klima og miljø, så nu er det BIODIVERSITETENS tur!
Det er nu, Folketinget skal tage artsrigdom og natur alvorligt.

——————————————————————————–

Artikler og studier, der har overbevist os om, at vi bliver nødt til at gøre en helt ekstraordinær indsats for insekterne – og at kampen bliver nødt til at starte i vores naturområder – begrundelserne her i kort forklaring – links findes på https://planbi.dk/

1) Artikel fra magasinet ”Science”, 10. maj 2017: Where have all insects gone.

Undersøgelse fra det tyske Krefeld Entomological Society der viser, at man der har mistet op mod 80 procent af den flyvende insektmasse i løbet af de seneste 30 år – i naturområder!
https://www.sciencemag.org/news/2017/05/where-have-all-insects-gone

2) Debatindlæg i ”Altinget”, 17. november 2017: Topforskere: Her er fakta i debatten om bier.

Af:

Hans Henrik Bruun, Biologisk Institut, KU, Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, AU, Carsten Rahbek, CMEC, KU, Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience, AU, Morten D. D. Hansen, Naturhistorisk Museum, Aarhus, Beate Strandberg, Institut for Bioscience, AU, Jonas Geldmann, Department of Zoology, Cambridge University.

Konklusion:

Brug af opdrættede bier i jordbruget er utvivlsomt med til at sikre produktionen af væsentlige afgrøder. Opstilling af bistader må således betragtes som en landbrugsaktivitet og som sådan en aktivitet med potentielt negative effekter på naturen udenfor dyrkningsfladen. Derfor bør der iværksættes undersøgelser til fastsættelse af tålegrænser for forskellige naturtyper. Eftersom honningbiavl ikke kan begrundes med fordele for de vilde arter af planter og dyr, men kan have ulemper for disse, så tilsiger forsigtighedsprincippet, at biavl undgås i områder, der er særligt disponeret til natur.
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/topforskere-her-er-fakta-i-debatten-om-bier

3) Studie publiceret i ”Wiley Online Library”, 16. Maj 2016: Gauging the Effect of Honey Bee Pollen Collection on Native Bee Communities.

Honningbierne I ét bistade høster så meget pollen, at det ville kunne blive til ”madpakker” til 33.000 bladskærerbiers afkom – OM MÅNEDEN, i højsæsonen.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12263

4) Artikel i ”Science”, 15. oktober 2018: “Hyperalarming” study shows massive insect loss.

Stort studie fra Puerto Rico som viser de samme skræmmende tendenser, som studiet fra Tyskland – insektmassen er i frit fald.
https://www.washingtonpost.com/science/2018/10/15/hyperalarming-study-shows-massive-insect-loss/?noredirect=on&utm_term=.284607713133

5) Debatindlæg i ”Altinget”, 12. september 2018: Forskere: Honningproduktion truer de vilde bier.

Af: Rasmus Ejrnæs, Beate Strandberg, Morten Tune Strandberg og Hans Henrik Bruun.
Hhv. seniorforskere og seniorrådgiver ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, samt lektor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Konklusion:

Myndigheder ignorerer videnskabelig evidens.

Det er kun en lille del af Danmarks areal, som er beskyttet natur, og der er ingen tvivl om, at biavl i beskyttet natur har negative konsekvenser for biodiversiteten.

Usikkerheden gælder alene, hvor store konsekvenserne er. Derfor er vores anbefaling fortsat at friholde beskyttede naturområder for biavl.

Formålet med naturbeskyttelsen er jo netop, at biodiversiteten har førsteprioritet, og områderne bør derfor friholdes for ødelæggelse som følge af kommercielle interesser.

Det er ikke et videnssamfund værdigt, at myndigheder og organisationer åbenlyst ignorerer videnskabelig evidens, der ikke lige passer i deres kram.
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forskere-kommerciel-biavl-i-beskyttet-natur-oedelaegger-biodiversiteten

6) Debatindlæg i ”Altinget”, 8. februar 2019: Ejrnæs og Bruun: Naturstyrelsen misforstår biodiversitet i brombærhelvede.

Af: Rasmus Ejrnæs & Hans Henrik Bruun – Seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og lektor, Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Uddrag af konklusion:

Vi vil derfor gerne endnu en gang minde om, at tilgroning med buske og træer i de lysåbne naturtyper bør ses som et symptom på, at der mangler naturlig dynamik i form af oversvømmelser, forsumpning, kystdynamik og især store planteædende dyr som heste, kvæg, hjorte, bisoner og elge.

Hvis man tror, at vedplanterne er onde arter fra helvede, som ikke bør findes i den lysåbne natur, så begår man en lige så stor fejl, som dengang man besluttede at formene græssende dyr adgang til skovene og plante skovlysningerne til med træer. Bare med omvendt fortegn.

Og hvis de store dyr skal virke, er det helt afgørende, at de – som alle vilde dyr – går ude i naturen hele året, og at de ikke fodres, medmindre det er strengt nødvendigt.

På Molslaboratoriet har man eksperimenteret med helårsgræssende gallowaykvæg og exmoor-ponyer uden tilskudsfodring. Her har det har vist sig, at dyrene æder store mængder vedplanter om vinteren, blandt andet eg, fyr, gyvel og brombær.
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/ejrnaes-og-bruun-naturstyrelsen-misforstaar-biodiversitet-i-brombaerhelvedet

7) Artikel fra DR.DK, 11. februar 2019: Ny stor rapport: Insekter udryddes med voldsom hast – det truer naturens overlevelse.

Citat Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved AU:

Jeg er bekymret for, at vi ødelægger det under, som vi lever midt i. Den der nyttiggørelse og effektivisering, der er årsagen til biodiversitetskrisen, den synes jeg, er dybt bekymrende.
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/ny-stor-rapport-insekter-udryddes-med-voldsom-hast-det-truer-naturens

8) Den seneste opdatering af rødlistevurderingen for danske humlebier, 2003-2010:

Rødlistevurderingen viser, at 41% af danske humlebiarter er enten uddøde (4) eller truede.
https://planbi.dk/insektdoeden-set-gennem-danske-bi-briller-41-af-humlebier-truede/


Hvilke arealer det drejer sig om i dit lokalområde, kan du se her:

Naturstyrelsen.


 

 

 

PLAN Bi ønsker, at BIODIVERSITET skal op på dagsordenen – sammen med KLIMA og MILJØ.
Vi kan ikke opfinde DYR – vi må kæmpe for både kloden OG vores VILDE dyr og planter!

I dag udgør VILDE DYR kun 4% af klodens biomasse.
96% udgøres af os mennesker og vores husdyr: ARTIKEL FRA THE GUARDIAN

 

 

HVORFOR NU?

PLAN Bi har faktisk haft dette Borgerforslag liggende i skuffen siden sidste efterår.
Men først kom julen, og så kom der et klima-borgerforslag – og vi ønskede ikke at “mudre vandene”, ved at stille et biodiversitets-borgerforslag samtidig.
Så kom så denne artikel i Berlingske: 1 million underskrifter for BIER i Tyskland.

NU MÅ DET VÆRE DE VILDE DYRS TUR HER I DANMARK!