15 BISTADER PER KM2 – I ET NATUROMRÅDE!

I den kommende Naturnationalpark Tranum stod der næsten 15 bistader per km2 – altså næsten 25 millioner flyvende husdyr på 27 km2. Så vi vil gerne vide, hvor mange bistader der står i vores andre, statsejede naturområder – men det kan vi ikke få oplyst.

Den kommende Naturnationalpark Tranum er 27 km2 stor.
Naturstyrelsen havde givet tilladelse til opsætning af 400 bistader – altså næsten 25 millioner honningbier i højsæsonen.
Det svarer til 14,8 bistader per km2.

Screenshot fra Naturstyrelsens hjemmeside.

Den eneste grund til at vi ved det, er, at Plan Bi har søgt aktindsigt i, hvordan det går med afviklingen af bistadepladser i de nye naturnationalparker.
Svaret kan du se her:

Her kan du se, hvad biavlerforeningen siger om tætheden af bistader:

Vi gentager lige:

DER STOD 14,8 BISTADER PER KM2 I TRANUM – ET NATUROMRÅDE!

DER STOD ALTSÅ FLERE BISTADER/KM2 I TRANUM, END I BIAVLERNES EGET SKRÆMMEEKSEMPEL!

At biavlerforeningen påstår, at der “kun” er 120.000 bistader i Danmark, der der INTET som helst bevis for – men det er en helt anden historie, som du kan læse mere om her:
https://planbi.dk/kun-hver-3-honningbi-er-registreret/

Foto: Morten Ringive.

Honningbier i samtlige naturområder

Bortset fra i de de ovenstående, fem kommende naturnationalparker, så står der honningbier i SAMTLIGE vores naturområder – Natura2000, §3-områder og i samtlige “nationalparker”.

Det er Naturstyrelsen, som udlejer stadepladser til biavlerne.
I 2018 oplyste Naturstyrelsen, at der var solgt stadepladser til 6.278 bistader i danske naturområder:

MEN HVOR MANGE ER DER IDAG?

Siden 2018 er der jo indrullet flere og flere beviser på, at høje koncentrationer af honningbier presser vilde bier – simpelthen fordi de i høje koncentrationer nærmest “støvsuger” naturen for pollen og nektar.

Derfor ville vi vide, om NATURSTYRELSEN ER BEGYNDT AT TÆNKE PÅ VILDE BIER, NÅR DE UDLEJER STADEPLADSER TIL HONNINGBIER I VORES ALLESAMMENS NATUROMRÅDER?

Så vi sendte en aktindsigtsanmodning i foråret 2024:

Det fulde svar fra naturstyrelsen kan du læse nedenfor.
Her kommer den korte version:

Naturstyrelsen ØGER ikke antallet af bistader i naturområder – men beskærer det heller ikke.
Derfor er antallet af bistader i naturområder det samme som i 2018 – minus de 1.100 bistader, som står i områder, der er kommende naturnationalparker – så dem trækker vi fra.
Resultat 5.200 bistader i danske naturområder.
Alle med mellem 60 og 80.000 honningbier i hvert bistade i højsæsonen.

ØKONOMISK FAKTA:

Staten tjener mellem mindre end 350.000 kroner om året på at leje stadepladser ud, så “vi” kan få økologisk honning:

Hele svaret fra Naturstyrelsen til Plan Bi den 21. marts 2024:

Antal bistader på Naturstyrelsens arealer i og udenfor Natura 2000-områder og arealer omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3.

Du har d. 5. marts 2024 på vegne af Plan Bi anmodet om at få oplyst, hvor mange bistader Naturstyrelsen giver tilladelse til opsætning af i 2024 i henholdsvis Natura2000- områder, § 3-områder samt områder u/naturbeskyttelsesloven.

Desuden ønsker du oplyst, hvad biavleren betaler for en bistadeplads.

Naturstyrelsen kan dertil oplyse følgende:

Status i 2024

Da Naturstyrelsens tilladelser til opsætning af bistader typisk er bundet op på flerårige kontrakter, vil en oversigt, over hvor mange tilladelser der gives i 2024, ikke være retvisende i forhold til, hvor mange bistader, der reelt må opstilles i 2024, da tilladelserne kan være givet i forgangne år. Naturstyrelsen forstår derfor spørgsmålet som, hvor mange bistader, der samlet set er givet tilladelse til at opstille 2024.

Naturstyrelsen vurderer, at der, samlet set, er givet tilladelse til opsætning af:

Der gøres opmærksom på, at samme stadeplads kan være placeret både i et Natura 2000-område og et område omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nedenstående tabel viser antallet af bistadernes placering udelukkende i relation til naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturstyrelsens data om bistader er fra 2018. Data vil derfor ikke fuldt ud stemme overens med de mindre justeringer, der er sket i perioden, frem til i dag. Dog forventer vi, at fordelingen af bistader på de beskyttede naturarealer vil være omtrent den samme i dag. Dette skyldes også, at Naturstyrelsen siden 2019 har haft en politik om, at antallet af bistader eller stadepladser ikke må øges på Naturstyrelsens arealer og der må derfor ikke laves aftaler om nye stadepladser.

For eksisterende stadepladser vurderer Naturstyrelsen den fortsatte brug af disse stadepladser i forhold til viden om aktuelle forekomster af bestande af sjældne og/eller truede vilde bier og evt. lokal konkurrence mellem de vilde og de holdte bier om føden.

Naturstyrelsen reducerer antallet af bistader inden for de kommende naturnationalparker, hvor holdet af bier stoppes i takt med de enkelte kontrakters udløb, idet det jf. naturnationalparkloven er besluttet, at der ikke må holdes husdyr, herunder bier, i naturnationalparkerne. I opgørelserne ovenfor er data fra de kommende naturnationalparker derfor ikke medtaget. Det vurderes at antallet af bistader inden for afgrænsningerne af de kommende naturnationalparker er ca. 1100.

Antallet af bistader inden for områder omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3 er baseret på kortlagte naturtyper leveret af Danmarks Arealinformation (DAI).
Naturbeskyttelsesloven gælder også for arealer, der lever op til specifikationerne for en beskyttet naturtype, selvom det ikke er kortlagt. Derfor må der forventes en vis grad af usikkerhed.

Der gøres desuden opmærksom på, at det angivne antal bistader er det maksimale antal bistader, som den enkelte kontrakt med biavler giver lov til at opsætte på stadepladsen. Derfor vil det samlede antal af bistader på styrelsens arealer altid være lavere end det anførte tal i tabellen, og i dårlige år, særligt ift. blomstringen af hedelyng, vil antallet af bistader være væsentligt lavere.

Pris

Hvad angår spørgsmålet om prisen, som biavlerne skal betale, kan prisen pr. bistade variere alt efter lokation. Betalingen pr. bistade ligger typisk mellem 50-70 kr. pr. år.

Mange af Danmarks vilde biarter flyver rundt med den ene vinge i graven.

Når nu de andre ikke vil…

Plan Bi er verdens mindste naturorganisation.
Alligevel tager vi, som de eneste, den giftige kamp med biavlerne om, hvor mange honningbier vi “har plads til” i Danmark – hvis vi vil være sikre på, at der er mad nok til VILDE BIER.
For det vil vi være sikre på!
Vi ønsker at få bremset tabet af vilde bi-arter!

Hjælp os med at prøve at sikre, at vi ikke skal miste 20 biarter mere de næste 50 år.
Støt os.
Del vores artikler og opslag.
Meld dig ind: