Skæbnedag for vilde bier

3. juni 2021 er der 3. behandling i Folketinget af lovforslaget for de kommende Naturnationalparker. For første gang i historien kan vi få VILD NATUR, hvor vilde bier og andre bestøvere ikke skal konkurrere med millioner af vores husdyr om maden.

  • ALLE STEDER, hvor der er bare en lille klat med blomster, der har vi mennesker sat bistader op, hvorfra millioner af honningbier flyver ud for at indsamle pollen og nektar i de samme blomster, som blandt andet vilde bier skal leve af.
  • Indtil for fire år siden havde mange af vores vilde biarter end ikke et dansk navn.
  • Langt de fleste vilde biarter har aldrig været rødlistevurderede – før de blev det sidste år – og det ser ikke godt ud! (Over halvdelen af vores vilde bi-arter er i tilbagegang)
  • Ikke én vild biart er fredet i Danmark. (Hvorfor er ikke en eneste bi-art fredet i Danmark?)

VILDE BIER må være Danmarks mest oversete dyregruppe!

En havejordbi titter frem.
Foto: Ed Phillips

Skæbnedag

3. juni er en skæbnedag for vilde bier.
For første gang kan de ved lov få sikret sig bare et par enkelte områder i det her land, hvor de har førsteret til føden.

Det sker, når folketinget skal 3. behandle lovforslag L 229 den 3. juni 2021:

L 229 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven.

(Adgang til at etablere naturnationalparker og obligatorisk digital kommunikation m.v.).

Revolutionen for vilde bier er, at lovforslaget lægger op til, at produktion af honning ikke vil være tilladt i de kommende Naturnationalparker, hvor det skal være natur fremfor produktion.

HER ER TIDSPLANEN FOR VEDTAGELSE AF LOVEN:

Fra Folketingets hjemmeside: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L229/tidsplan.htm

PLAN Bi har naturligvis indsendt høringssvar til lovforslaget.
Det samme har biavlerforeningen, som selvfølgelig ikke ønsker at miste noget, de anser som deres privilegier.
Samtidig har erhvervsbiavler udrullet den helt stor spin-maskine for oppiske en stemning af sympati for “den lille mand mod systemet” under parolen: “I ødelægger min families kulturarv”:

Uden PLAN Bi havde vilde bier aldrig fået den her chance!

I høringsnotatet til lovforslaget er PLAN Bi reduceret til “m.fl.” (Se nedenfor).

Vi kunne komme med en lang liste over alle de “naturorganisationer”, som ikke har nævnt vilde bier, eller adresseret om Naturnationalparker bør være uden honningproduktion, med ét ord i deres høringssvar…
I stedet vil vi bare sige:
Uden vores arbejde, så havde vilde bier aldrig fået den chance de har nu. Chancen for at få førsteprioritet til føden bare enkelte steder i det her land.

I HØRINGSNOTATET TIL FOLKETINGET SKRIVER MINISTEREN, HVAD MAN ANSER SOM SVARET PÅ ALLE DE INDSENDTE HØRINGSSVAR:

Hold af bier
Dansk Botanisk Forening og De Unge Biodiversitetsambassadører m.fl. finder, at bistader er uforenelig med formålet at tilgodese de vilde biers bestøvning af de vilde planter. Danmarks Biavlerforening mener, at der fortsat bør være mulighed for at holde honningbier i naturnationalparker. Desuden foreslår foreningen, at der etableres et samarbejde med den nærmeste lokale biavlerforening for etablering af en passende bestand af honningbier samt
overvågning af bestøverfaunaen. Landbrug & Fødevarer mener, at honningbierne er den vigtigste bestøver i såvel dyrkede, som i naturområder, hvis man ser på mængden af planter, der bliver bestøvet af insekter, og ønsker derfor ikke hold af honningbier udelukket fra naturnationalparkerne. De Unge Biodiversitetsambassadører foreslår en friholdelseszone uden for naturnationalparkerne for at undgå indflyvning af honningbier.
Miljøministeriets bemærkninger:
Det foreslås, at en tilladelse til at etablere en naturnationalpark indebærer, at området skal forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn med henblik på, at naturen i området så vidt muligt kan udvikle sig på egne præmisser. Som et led i at genskabe betingelserne for, at naturen så vidt muligt kan udfolde naturlige processer, foreslås områderne friholdt for skov- og landbrugsproduktion, bortset fra særlige forvaltningstiltag foretaget med natur og biodiversitet som hovedhensyn. Med friholdelse for landbrugsproduktion menes bl.a., at der ikke vil blive holdt husdyr, herunder bier, i naturnationalparkerne af kommercielle hensyn.
Der forventes heller ikke anden form for hold af bier i naturnationalparkerne, da dette efter Miljøministeriets vurdering ikke vil være foreneligt med målsætningen om, at naturen i områderne så vidt muligt skal kunne udvikle sig på egne præmisser. Dette er præciseret i lovforslagets bemærkninger.
Bemærkningerne giver ikke i øvrigt anledning til ændringer i lovforslaget.

PLAN Bi har naturligvis også anbefalet en buffer-zone fri for honningproduktion omkring de kommende Naturnationalparker – hvilket der dog ikke er nogen udsigt til, vi får.
Du kan læse hele vores høringssvar HER: PLAN Bi har indsendt høringssvar til lov for naturnationalparker

LET´S BEE BETTER